ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відділ № 1
Фізичних основ діагностики матеріалів

Кредо відділу: розроблення аналітико-числових методів розв’язування прямих та обернених задач теорії дифракції; визначення полів дефектів елементів конструкцій при їх зондуванні хвилями різної фізичної природи; встановлення параметрів дефектів за характеристиками розсіяного поля; виявлення нових фізичних закономірностей дифракційної взаємодії для створення діагностичних систем.
Основні напрямки досліджень: Вивчення взаємодії полів різної фізичної природи (електромагнітних, акустичних, пружних) з дефектами матеріалів і конструкцій в широкому частотному діапазоні. Розроблення методів та технічних засобів їх діагностування.

Склад відділу:

Куриляк
Дозислав Богданович
завідувач відділу;
доктор фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 263-32-00;
+38(032) 229-64-83; 34-83;
 
Назарчук
Зіновій Теодорович
головний науковий співробітник;
акад. НАНУ;
д-р фіз.-мат. наук; проф.;
тел.:+38(032) 263-30-88
+38(032) 264-94-27
Тетерко
Анатолій Якович
провідний науковий співробітник;
д-р техн. наук; ст.наук.співр.;
тел.: +38(032) 229-65-81; 35-81;
Кулинич
Ярослав Петрович
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.наук.співр.;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Рибачук
Володимир Георгійович
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук; ст.наук.співр.;
тел.: +38(032) 229-66-81; 36-81;
Синявський
Андрій Тадейович
старший науковий співробітник;
д-р техн. наук;
тел.: +38(032) 229-67-81; 37-81;
Джала
Василь Романович
старший науковий співробітник;
канд. техн. наук;
тел.: +38(032) 229-67-81; 37-81;
Войтко
Мирон Васильович
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Тріщук
Оксана Богданівна
науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;
Шарабура
Олексій Михайлович
молодший науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-66-81; 36-81;
Лисечко
Віктор Олегович
молодший науковий співробітник;
канд. фіз.-мат. наук;
тел.: +38(032) 229-66-81; 36-81;
Іванська
Надія Іванівна
провідний інженер;
тел.: +38(032) 229-62-41; 32-41;

Фотографії продукції, обладнання:

         Публікації:
 1. Nazarchuk Z.T., Hryniv R.O., Synyavskyy A.T. Reconstruction of the impedance Schrödinger equation from the modulus of the reflection coefficients // Wave Motion. – 2012. – Vol.49, Issue 8. – P. 719–736.
 2. Назарчук З.Т., Синявський А.Т. Визначення характеристик шаруватої структури за реконструйованою з коефіцієнтів відбиття матрицею розсіювання // Радиофизика и Радиоастрономия.-2010.- Т.15, №3, С.295-313.
 3. Назарчук З.Т., Куриляк Д.Б., Войтко М.В., Кулинич Я.П. Про взаємодію пружної SH-хвилі з міжфазною тріщиною в абсолютно жорсткому з’єднанні пластини з півпростором // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2012. – Т.55, №2. – С. 107–118.
 4. Назарчук З.Т., Джала В.Р., Синявський А.Т. Виявлення підповерхневих неоднорідностей у діелектричних матеріалах радіохвильовим надвисокочастотним методом // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49, № 4. – С.70–22.
 5. Куриляк Д.Б., Назарчук З.Т. Розвиток методів аналітичної регуляризації  в теорії дифракції // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – Т.47,  №2, С. 42-55.
 6. Куриляк Д.Б., Лисечко В.О. Дифракція плоскої акустичної хвилі на скінченному жорсткому конусі при осьовому опроміненні // Акустичний вісник. – 2013–2014. – 16, № 2. – С. 8–17.
 7. Куриляк Д.Б., Шарабура O.M. Об электромагнитном возбуждении конического монополя //Известия вузов. физика – 2013. Т.56, № 8/2 , С. 64 – 67.
 8. Куриляк Д.Б., Шарабура O.M. Осесиметричне електромагнітне збудження металевого диско-конічного розсіювача // Радиофизика и электроника.– 2014, Т. 5(19), № 2.– С. 3 – 9.
 9. Тріщук О.Б. Збудження конічних та сферо-конічних структур елементарними джерелами електромагнітного поля: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.04.03 “Радіофізика”/ О.Б. Тріщук. – Харків, 2014. – 20 с.
 10.  Рыбачук В.Г., Кулыныч Я.П. Сигнал накладного вихретокового преобразователя анаксиального типа, расположенного над проводящим полупространством // Дефектоскопия. – №6. – 2014. – С. 55–64.
Патенти:
 1. Рибачук В.Г., Учанін В.М. Стандартний зразок для настроювання та метрологічної атестації структуроскопів // Патент на корисну модель № 51834 (Україна).
 2. Рибачук В.Г., Учанін В.М. Спосіб виготовлення стандартних зразків для настроювання структуроскопів // Патент № 101421 (Україна).
 3. Патент на винахід 102446. Україна/ МПК G01N 27/90 (2601/01)/ Спосіб вихрострумових селективних вимірювань параметрів оболонок / Тетерко А.Я., Луценко Г.Г., Гутник В.І.; заявники і власники патенту ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України та Український науково-дослідний інститут неруйнівного контролю; опубл. 10.07.2013. Бюл. № 13.
 4. Патент на винахід 103657 Україна / МПК G01N 27/90 (2006/01),G01R 33/12 (2006/01). Вихрострумовий спосіб вимірювання питомої електропровідності немагнітних матеріалів / Тетерко А.Я., Учанін В.М., Гутник В.І., Тетерко О.А.; заявник і власник патенту ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України; опубл.11.11.2013. Бюл. № 21.
 5. Патент на винахід 104937 Україна / МПК G01N 27/90 (2006/01),G01R 33/12 (2006/01). Спосіб вихрострумових вимірювань питомої електропровідності немагнітних матеріалів із відлаштувнням від впливу зазору / Тетерко А.Я., Учанін В.М., Гутник В.І., Тетерко О.А.; заявник і власник патенту ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України; опубл.25.03.2014. Бюл. № 6.
 6. Патент на винахід 105571. Україна / МПК G01N 27/90 (2006/01). Спосіб вихрострумових селективних вимірювань параметрів оболонок / Тетерко А.Я., Луценко Г.Г., заявники і власники патенту ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України та Український науково-дослідний інститут неруйнівного контролю; опубл. 26.05.2014. Бюл. № 10
 7. Патент на корисну модель UA 69140, МПК G01N 27/90. / Пристрій для вихрострумового контролю електропровідних матеріалів Учанін В.М., Тетерко А.Я. Опубл. Бюл. № 8, 2012.
Українські Партнери:
 1. Національний університет “Львівська політехніка”, 79013, м. Львів, вул. Степана Бандери, 12.
 2. Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України, вул. Академіка Проскури 12, 61085,   м. Харків.
 3. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 79060, м. Львів,  вул. Наукова, 3-б.
Зарубіжні Партнери:
 1. Department of Mathematical Sciences, Delaware State University, Dover, USA
 2. Department of Electrical, Electronic, and Communication Engineering, Chuo University 1-13-27 Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8551, Japan

 

Powered by CuteNews